×
×
}
×

استخر شنا باز: 2 قطعه / 1000 متر مربع و 300 متر مربع عمق 130-225 سانتی متر و 120-170 سانتی متر

استخر سرپوشیده: 1 عدد / 300 متر مربع عمق: 130 سانتی متر

استخر کودکان در فضای باز: 1 عدد / 25 متر مربع عمق: 45 سانتی متر

اسلاید آب: 1 قطعه / ارتفاع 4.60 متر - بار کار: 10.00-12.00 / 14.00-17.30

Özkaymak İncekum Otel