×
×
}
×

سالنهای جلسات

فضا های باز: 5 عدد

سالون های بسته: 4 عدد
 PERGE FUAYE

555 مترمربع مساحت - 5.00 متر ارتفاع

ظرفیت (شخص): تئاتر: 600 - کلاس درس: 260 - مهمانی: 470 - کوکتل: 635 115 مترمربع مساحت - 4.50 متر ارتفاع

 

 TERMESSOS 1 TERMESSOS 2

350 مترمربع مساحت - 3.00 متر ارتفاع

ظرفیت (شخص): تئاتر: 450 - کلاس درس: 250 - مهمانی: 300 - کوکتل: 500 200 متر مربع مساحت - 3.00 متر ارتفاع

ظرفیت (شخص): تئاتر: 240 - کلاس: 100 - مهمانی: 200 - کوکتل: 300

 

 ASPENDOS 1 ASPENDOS 2

مساحت 168 مگاوات - ارتفاع 4.50 متری

ظرفیت (شخص): تئاتر: 240 - کلاس درس: 80 - مهمانی: 170 - کوکتل: 270 49 M² مساحت - 4.50 متر ارتفاع

 50ظرفیت (شخص): تئاتر: 40 - کلاس درس: 18 - ضیافت: 35 - کوکتل:

 FUAYE OLYMPOS

94 مترمربع مساحت - 4.50 متر ارتفاع 73 متر مربع - 3.20 متر ارتفاع

ظرفیت (شخص): تئاتر: 70 - کلاس: 30 - مهمانی: 55 - کوکتل: 100

 

• TEAMWORK 1 TEAMWORK 2

مساحت 50 متر مربع - ارتفاع 3.20 متری

ظرفیت (شخص): تئاتر: 40 - کلاس: 18 - ضیافت: 35 - کوکتل: 50 25 متر مربع - 3.20 متر ارتفاع

ظرفیت (شخص): تئاتر: 12 - کلاس: 6 - مهمانی: 18 - کوکتل: 35

TEAMWORK 3
25 مترمربع مساحت - 3.20 متر ارتفاع

ظرفیت (شخص): تئاتر: 12 - کلاس: 6 - مهمانی: 18 - کوکتل: 35

Özkaymak İncekum Otel